Thursday, March 22, 2012

रमेश तेंडुलकरांची एक अप्रतिम कविता

नाही विसरलो तुला....सारे सारे आठवतेय

अदृशयाशी जडले तुझे माझे नाते........

 शाप घेतलेले उरी सारे सहीन प्राक्तनाला

माझ्या प्राजक्ताची ओंजळ वाहीन..........


माझ्या मुक्या आसवांचे सर डोळा लपवीन

तुझासाठी ठेवीन मी इंद्रधनूची कमान...........


- रमेश तेंडूलकर

1 comment:

Anonymous said...

I realize now hoe hard it has gotten to read (and understand) Marathi. I used to read the local Marathi daily Tarun Barath at home. My parents were huge fans of that daily.

It's been more than 10 years since I read it.